Üldteada olevalt on riigi ja ühiskonna suhtumine narkoainetesse tauniv ning karistused kipuvad olema üsna karmid.

01.07.2019 jõustus aga seadusemuudatus mis annab võimaluse narkootiliste ainetega seonduvate süütegude puhul karistamist vältida. Eelkõige puudutab see isikuid, kes näiteks tellivad omatarbeks postiga psühhotroopseid aineid ning kellel esineb vastavate ainete suhtes sõltuvushäire.

Eeltoodu puudutab ka ravimeid, peaasjalikult rahustava toimega, mille puhul ei pruugita teada, et selle tellimine on keelatud.

Tihtilugu ei oska inimesed ise hinnata, millal on aine kogus suur, kuna seadusest tulenevalt on suur narkootilise või psühhotroopse aine, taime või seene kogus, millest piisab narkojoobe tekitamiseks vähemalt kümnele inimesele. Sõltlaste poolt tarvitatavad kogused on aga tihtilugu keskmisele inimese joobe tekitamiseks vajalikust kogusest kordades suuremad.

KarS § 184 lg 1 (Narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslik käitlemine) on küll esimese astme kuritegu, kuid antud juhul on võimalik kohaldada isikule ravi määramist vastavalt Riigi Peaprokuröri 01.09.2016 juhise nr RP-1-2/16/1 p 2.4. Vastavalt sama juhendi 3. osale, ei ole avalik menetlushuvi KarS § 184 lg 1 korral ilmne. Juhise p 5.1 lähtuvalt on põhjendatud juhtudel isiku karistamata jätmise kohaldamine võimalik, koosmõjus KrMS § 203 lg 1-1 (Kui karistusseadustiku 12. peatüki 1. jaos sätestatud kuriteo toimepanemises kahtlustatavat või süüdistatavat isikut võib sõltuvushäire ravimise või selle häire kontrolli all hoidmisega mõjutada edaspidi hoiduma süütegude toimepanemisest, võib prokuratuur kahtlustatava või süüdistatava nõusolekul taotleda, et kohus lõpetaks kriminaalmenetluse isiku ravile suunamise või häire muul viisil kontrolli all hoidmise tingimusel. Kohus võib kahtlustatavale või süüdistatavale panna kohustusi käesoleva seadustiku § 202 lõigetes 2 ja 3 sätestatu kohaselt.).

Seega vastava sätte kohaldamisel peab olema ilmne, et isiku poolt toime pandud süüteo tagamaad on meditsiinilised ning sõltuvushäire ravimise või selle häire kontrolli all hoidmisega on võimalik teda mõjutada edaspidi hoiduma süütegude toimepanemisest. Lisaks eeldab ravi kohaldamine ka kahtlustatava või süüdistatava nõusolekut ravile alluda ning võtta ka mõni muu kohustus riigi ees.