Advokaadibüroo Heringson GLO OÜ | Järvevana tee 9, 11314 TALLINN, Eesti | tel: (+ 372) 6 108 108 | e-mail: info@heringson.ee

Menetluskulude jaotusest alates 1. jaanuarist 2015. a

Alates 1. jaanuarist kehtiva tsiviilkohtumenetluse seadustiku kohaselt saab menetlusosaline taotleda menetluskulude summaarset kindlaksmääramist nende menetluskulude osas, mis tsiviilasja toimikust ei kajastu (nagu näiteks tehingulise esindaja tasu) üksnes siis, kui menetlusosaline on esitanud igas kohtuastmes kohtu poolt määratud tähtaja jooksul kohase menetluskulude nimekirja. Enne 2014. a lõppu oli menetlusosalistel õigus esitada menetluskulude summaarse kindlaksmääramise taotlus asjas lõpplahendi teinud maakohtule 30 päeva jooksul asjas tehtud lõpplahendi jõustumisest alates. Nagu öeldud see seadusesäte alates 01.01.2015. a aga enam ei kehti.

TsMS muutmisel seadusandja rakendussätteid ette ei näinud. See tähendaks aga seda, et menetlusosaline ei saagi nõuda maakohtu menetluses kantud kulude hüvitamist juhul, kui ta vastavat taotlust ringkonnakohtule ei esita.

Tallinna Ringkonnakohus oma 22. jaanuari 2015. a lahendis jõudis seisukohale, et sellist olukorda ei saa pidada õiguspäraseks hoolimata asjaolust, et TsMS § 6 sätestab üheselt põhimõtte, mille kohaselt tsiviilasja menetlustoiming tehakse toimingu tegemise ajal kehtiva seaduse järg. Ringkonnakohus leidis, et menetlusosalistele tuleb tagada õigus nõuda ka enne 01.01.2015. a tehtud kohtuotsuste puhul menetluskulude hüvitamist, mistõttu tõlgendab kuni 31.12.2014. a kehtinud TsMS § 174 lg 1 lauset 1 ja TsMS § 6 selliselt, et nendes tsiviilasjades, kus esimene lõpplahend (maakohtu otsus või menetlust lõpetav määrus) tehakse enne 01.01.2015. a, tuleb kõikide menetluskulude osas kohaldada TsMS kuni 31.12.2014. a kehtinud redaktsiooni.

|2019-01-28T16:35:24+02:0026/01/2015|Lahend|