Ärisaladuse kaitse

17.12.2018 jõustus ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus (EKTÄKS), mis kehtestab ärisaladuse kaitse. Seadus võeti vastu ärisaladuse kaitse direktiivi Eesti õigusesse üle võtmiseks. Tegu ei ole revolutsioonilise seadusega, üsna sarnane käsitlus ärisaladusest on Eesti kohtupraktikas varasemast juba olemas. Ebaausa konkurentsi takistamise regulatsioon on suurte muudatusteta toodud üle konkurentsiseadusest. "Ebaaus konkurents" ise on samatähenduslik varasema [...]