Pankrotiinfo
blogi

Oluline muudatus tsiviilkohtumenetluses

// Blogi, // sirle Bookmark and Share

1. jaanuaril jõustus tsiviilkohtumenetluse seadustiku muudatus, mille paragrahv 314-1 tõi sisse uue võimaluse menetlusdokumentide kättetoimetamiseks. Nimelt saab nüüd menetlusosalisele dokumendid kätte toimetada selliselt, et need saadetakse liht või e-kirjaga kontaktaadressile, mille menetlusosaline on samas kohtumenetluses või teises samal ajal käivas kohtumenetluses kohtule avaldanud ning menetlusdokument loetakse saatmisest kolme tööpäeva möödumisel saajale kättetoimetatuks. Sama kehtib ka esindajate suhtes ehk siis on rakendatav olukorras, kus isikut esindab advokaat mõnes samal ajal käivas teises menetluses.

Seega võib nüüd tekkida olukord, kus kohus hakkab advokaadile saatma dokumente menetlustes, millest advokaat ei tea ning millega tegelemiseks tal puuduvad volitused. Samal ajal saab kohus lugeda isikule menetlusdokumendid kättetoimetatuks ning menetlustähtajad hakkavad kulgema. Nimetatud situatsioonis võivad menetlusosalise õigused saada oluliselt riivatud, kuna ta ei pruugi olla advokaadi jaoks koheselt kättesaadav ning kohtule vastamiseks või muu menetlustoimingu teostamiseks võib isikul seetõttu jääda väga vähe aega.

Seadusemuudatuse positiivse küljena tuleb märkida, et ilmselt hakkavad menetlused toimuma oluliselt kiiremalt, kuna pahatahtlik menetluse venitamine ning kohtu poolt edastatud dokumentide vastuvõtmisest kõrvalehoidmine ei anna enam soovitult võimalust menetluse teadlikuks venitamiseks.

 

Indrek Kukk

Advokaat